Budowa

Coś idzie nie tak, czyli jak zmienić kierownika budowy

jak zmienić kierownika budowy

Zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkowe między innymi przy budowie domu jednorodzinnego. Taka osoba jest odpowiedzialna za przebieg wszystkich prac budowlanych. Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy od początku do końca inwestycji wszystkimi robotami zajmuje się jedna i ta sama, wyspecjalizowana osoba. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy zmiana kierownika budowy jest jednak niezbędna. Jeśli inwestor ma wątpliwości co do fachowości zatrudnionego specjalisty, bądź zauważa rażące błędy i nierzetelność prowadzonych przez kierownika działań – powinien podjąć decyzję o rezygnacji z dalszej współpracy.

Z punktu widzenia prawa budowlanego, kierownik budowy to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego, jego odbudową, rozbudową, czy nadbudową. Osoba piastująca stanowisko kierownika budowy zobowiązana jest posiadać specjalistyczne uprawnienia budowlane. Od momentu zatrudnienia go przy danej budowie jest on nieodłącznym uczestnikiem procesu budowlanego. Jego prawa i obowiązki określa stosowna ustawa.

Zanim inwestor, który ma wątpliwości, czy na jego budowie wszystko jest w porządku, wykona ten ostateczny krok jaką jest zmiana kierownika budowy, może powołać eksperta-rzeczoznawcę np. z Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa lub PSBD. Taki ekspert skontroluje budowę i wskaże odstępstwa od sztuki budowlanej oraz ewentualne niezgodności z projektem.

W odpowiedzi na pytanie, czy można zmienić kierownika budowy, odpowiedź jest prosta: TAK. Czy możliwa jest zmiana kierownika budowy w trakcie budowy? RÓWNIEŻ TAK. Trzeba jedynie zrobić to w odpowiedni sposób i trzymać się procedur.

Umowa z kierownikiem budowy

Wszystkie obowiązki kierownika określa umowa z wykonawcą, którą inwestor podpisuje z nim przed rozpoczęciem działań budowlanych. Umowa zakłada nie tylko miejsce na działce, gdzie budowla ma stanąć, ale również terminy obecności kierownika na placu robót, ich odbiór, jego odpowiedzialność za ewentualne wady i niedotrzymane terminy. Obowiązki te – choć wynikające z prawa budowlanego – niestety bywają nagminnie niedotrzymywane. Posiadanie umowy między inwestorem a kierownikiem daje dodatkową gwarancję. Co więcej, jeśli umowa zawiera wpis o możliwości zmiany kierownika w trakcie budowy – inwestor ma otwartą drogę do podjęcia tego zdziałania.

Kiedy rozważyć zwolnienie kierownika budowy

Niestety często zdarza się, że kierownik nie stawia się na placu budowy, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jeżeli fakt, że kierownik nie radzi sobie ze swoimi obowiązkami i jest widoczne dla większej ilości uczestników procesu budowy– decyzja o jego zwolnieniu jest najbardziej podstawna. W takim przypadku – im szybciej inwestor podejmie decyzję o zwolnieniu, tym mniej straci na poprawianiu kolejnych popełnianych przez kierownika błędów.

Pocieszającym jest fakt, że jeśli inwestor zatrudni kierownika na własną rękę – może go zwolnić w każdym momencie. Niedawne zmiany w prawie budowlanym zezwalają na takie działanie.

Zmiana kierownika budowy – proces

Jeśli budowa jeszcze się nie rozpoczęła, w pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy znaleźć nowego kierownika, który podpisze oświadczenie o przejęciu obowiązków. Dokument załącza się do zawiadomienia o zmianie kierownika budowy danego obiektu, które przekazuje się inspektoratowi nadzoru budowlanego.

Jeśli budowa jeszcze trwa, a kierownik zmienia się w trakcie prac, inwestor nie jest zobowiązany powiadamiać o tym fakcie inspektoratu, ale załączyć do dokumentacji budowy oświadczenie o przejęciu podpisane przez nowego kierownika. Do oświadczenia należy załączyć również kopię uprawnień budowlanych tego specjalisty oraz zaświadczenie izby samorządu zawodowego do której należy.

Wspomniane oświadczenie powinno zawierać datę przejęcia obowiązków, gdyż od tego dnia odpowiedzialność za przebieg prac budowlanych spoczywa na nowym kierowniku.

Ostatnia formalnością związaną ze zmianą kierownika budowy jest wykazanie tego zdarzenia w dzienniku budowy. Dotychczasowy kierownik wpisuje na jakim etapie zakończył nadzorowanie budowy i od jakiego etapu przekazał je nowemu kierownikowi. Moment dokonania wpisu jest formalnym i oficjalnym momentem przejęcia obowiązków przez nowego kierownika umowy. Pod tym zapisem podpisuje się zarówno nowy kierownik, jak i inwestor.

Inne powody zmiany kierownika budowy

Pieczę nad poszczególnymi etapami budowy może sprawować kilka osób – wyspecjalizowanych w konkretnym rodzaju prac, które będą przejmować po sobie obowiązki. Muszą przeprowadzić niezbędne formalności związane z udokumentowaniem wykonanego przez siebie etapu robót. Być może inwestor pragnie zatrudnić różnych kierowników do różnych robót – jeden będzie nadzorował prace do momentu postawienia fundamentów – inny zajmie się stawianiem ścian, jeszcze kolejny – siecią kanalizacyjną – inwestor ma pełne prawo, o ile stosuje się do wspomnianych wyżej wytycznych i pilnuje oświadczeń i terminowego dokonywania wpisów w dzienniku budowy.

Kiedy można zmienić kierownika budowy?

Kierownika można zmienić na każdym etapie budowy, bez względu na to, na jakim etapie zaawansowania znajdują się prace budowlane.

Zmiana przepisów zawartych w prawie budowlanym znacznie ułatwiła proces zmiany bądź zwolnienia kierownika budowy ze stanowiska. Pozwala to na szybkie reagowanie w przypadku nierzetelnego fachowca, a co za tym idzie – na oszczędność oraz dotrzymanie terminów.

Similar Posts